Angående översättningarnas kvalitet

översättningarnas kvalitetPå senare tid har flera artiklar handlat om översättningens kvalitet. Sven Borei rapporterade ett skräckexempel, och många andra översättare kan säkert bidra med egna upplevelser av samma slag.
För ett tag sedan krävde en kund en kvalitetspolicy av mig samt en kvalitetsmanual. Den första sammanfattar de överordnade mål som verksamheten skall styras av.

Kvalitetsmanualen beskriver hur jag, dvs översättaren skall agera för att nå dessa mål. Kundkravet tvingade mig att rannsaka min verksamhet och analysera hur fel kan uppstå. Tydligen accepterade kunden mitt kvalitetstänkande – han har blivit stammis.

Min
kvalitetsmanual har dessutom blivit en bra lathund för mig själv när jag genomför ett arbete. Det finns en rad orsaker som kan leda till språkliga katastrofer av det slaget som beskrevs av Sven:

• Uppdragsgivarens ovetande. Denna mycket vanliga orsak ligger utanför översättarens inflytande. Uppdragsgivaren är inte proffs på att beställa översättningar. Han/hon kanske ska på en mässa i Sevilla
och vill snabbt ha broschyren översatt till spanska. Produktionschefen kommer på att grannens dotter läser spanska på högskolan, så hon kan nog göra jobbet och det kostar inte så mycket heller. Resultatet
kommer tyvärr med all sannolikhet inte att locka så många tilltänkta kunder till företaget.

• Översättarens överskattning av de egna möjligheterna. De flesta professionella översättare har endast sitt modersmål som målspråk, eftersom de där har den bästa stilkänslan och ett stort ordförråd. Att
översätta till ett annat språk än modersmålet kräver normalt ett betydligt djupare kunnande i det främmande språket än vad som behövs för att använda det som från-språk. Jag brukar inte åta mig översättningar till mina från-språk.

Om kunden ändå insisterar brukar jag erbjuda vad jag kallar en
kvalificerad sammanfattning på det önskade språket. Av termen framgår att sammanfattningen återger innehållet korrekt men saknar stilistisk överensstämmelse med förlagan. Detta förfarande kan lämpa
sig för teknisk dokumentation. Även vid översättning till modersmålet kan den egna förmågan tryta.
Det märkte jag när jag skulle översätta en restaurangaffisch med evenemanget ”mellanölsfrossa” till tyska. Själva företeelsen mellanöl är ju okänd för en vanlig tysk och att man skulle få frossa av det är säkert
inget dragplåster för restaurangen.
• Bristande fackkunskap hos översättaren. För ett som vanligt brådskande jobb var jag tvungen att anlita en översättningsbyrå (i själva verket PR-avdelningen på ett stort företag) för att klara uppdraget.

Jobbet hamnade till sist via Göteborg i London, där en för mig okänd person översatte. Resultatet var quick ’n dirty. Facktermer var fullständigt fel och några meningar saknades helt. Eftersom det handlade om en reparationsanvisning kunde det fått ödesdigra följder för min kund.

Hade jag lämnat den översättningen till min kund hade jag förmodligen aldrig mer fått ett uppdrag från det hållet. Jag åtar mig aldrig mer ett jobb där jag inte har goda kunskaper om vad det handlar om. Inte heller lämnar jag ut översättningar i mitt namn till kunder om inte jag själv har granskat dem minutiöst.
• Tidsbrist. Översättningar debiteras oftast per ord, vilket leder till att översättaren måste hugga i ordentligt för att få en skälig timlön. Med mina stamkunder har jag kommit överens om debitering per timme. Detta innebär fördelar för båda sidor. Översättaren kan om så krävs använda nödvändig tid för terminologiresearch utan att bli fattig för det.

Uppdragsgivaren som vet om detta har vissheten att han/hon får den bästa möjliga översättningen. Stamkundernas uppdrag innebär ofta att uppdatera en nyutgiven instruktion/reservdelslista/broschyr m m. Med timpeng kan det bli avsevärt snabbare och billigare för kunden om jag bara behöver plocka upp det gamla dokumentet i mitt arkiv och göra de angivna ändringarna.

Hitta översättare

Hitta translator och översättare, få översättningstips, läs om språk och upptäck vår översättningsprisguide.

Att få professionell översättning är A och O för din webbplats. En felaktig eller dåligt översatt hemsida ger ett oseriöst intryck, medan en professionellt översatt hemsida får dina produkter eller tjänster att framstå som dem verkligen är.

Vi erbjuder en rad tips till dig som ska översätta text, t. ex en manual eller hemsida. Förhoppningen är att några av våra tips ska vara till nytta för dig som söker översättare. Nedan följer några av de kategorier som vi kommer gå igenom:

  • Historik: en sammanfattning av översättningar och översättningsarbeten från 1800-talet fram till idag.
  • Språk: För att få ut maximalt av din översättare är det viktigt att ditt språkbruk är korrekt redan från början.
  • Översättare: Hur går översättare tillväga och hur fungerar själva processen?
  • Gratis översättning: Vill du gärna ha din hemsida flerspråkig men inte har möjlighet att översätta själv, eller resurser att använda en translator så kan en gratis översättning vara ett alternativ.
  • Tolk: Det finns situationer då en tolk är nödvändig att ha till hands. Läs mer om tolkar och tolkningar.
  • Prisguide: En jämförelse av priser från olika översättningsområden.
  • Välj översättare: Har du gått igenom all information så kanske det är dags att välja översättare. Här får du råd.

 

Översättningshistorik – vad är översatt?

På 1800-talet så var en majoritet av texten som översattes framför allt religiösa, litterära, vetenskapliga eller filosofiska verk. Förutom religiösa texter i länder med huvudsakligen kristen befolkning, så lästes översättningar huvudsakligen av en utbildad elit.

De senaste 25 åren har subjektrelaterade översättningar utökats till en bred skala av mänsklig kunskap och idag översätts inte bara religiösa, litterära eller vetenskapliga texter. I takt med vågen av länder som blivit självständiga från 1950-talet och framåt så har flera lokala språk fått nationell status, vilket också varit en drivkraft för översättning av alla typer av texter. Den senaste perioden av globalisering har också den lett till ökat utbyte och förståelse över nationsgränserna, oavsett genre.

Det är i princip omöjligt att få tag på aktuella siffror över vilka översättningar som gjorts eller om hur många verk som översatts. Tjugo år gamla siffror från UNESCO visar att litterära verk stått för drygt 50 % av världens översättningar, medan socialvetenskap haft varit en åttondel och vetenskapliga verk förekommit i drygt åtta procent.

I framtiden kommer säkerligen en rad olika välfungerande gratis översättningsverktyg finnas tillgängliga för allmänheten, det är mest en tidsfråga. Det ska bli intressant att se Google’s översättningsverktyg om två, tre år..

 

Översättningens grundaspekter

 

Det första som är relevant vid översättning är den klassiska saussureanska dikotomin form och innehåll (betydelse): alla betydelsebärande element i texten har en språklig form och en viss betydelse. För det andra gäller det i det praktiska översättningsarbetet för översättaren att behärska å ena sidan översättningsspråkens både grammatiska och semantiska struktur (respektive språks system) och å andra sidan hur dessa båda system skall tillämpas i den aktuella både språkliga och kulturella situationen, ko(n)texten. Detta ger oss följande fyra olika aspekter, översättningens grundaspekter: struktur, varietet, semantik och pragmatik. De två aspekterna ovanför den vågräta axeln, struktur och varietet, representerar den språkliga formen, medan semantik och pragmatik nedanför axeln representerar språkets innehållssida.

Aspekterna till vänster om den vertikala axeln, struktur och semantik, representerar formens respektive innehållets systemfunktion, och de åsyftar alltså de form- och betydelsearsenaler som vart och ett språk förfogar över. Aspekterna varietet och pragmatik till höger om axeln representerar för sin del formens respektive innehållets kontext- eller situationsfunktion, och de syftar alltså på de lösningar och element (delsystem) i språket som kommer till användning i den konkreta språkanvändningssituationen.

Källtexten som en översättare får sig förelagd har alltså för det första en grammatisk struktur som baserar sig på källspråkets oftast författarens modersmåls — normer på språkets alla plan (ortografi, ljudlära, morfologi, syntax osv.).

Being a Translator

I have really been studying to become a translator since way back in 2006, when my second child (daughter) was only two. It struck me, like the proverbial bolt out of the blue, while driving my first child (son) to his nursery.

Feeling kind of shiftless, wondering where the career part of my life was going to go now that I had adorable kiddies to care for, the song ‘Suddenly I See’ came on the radio. I remember thinking, that must be such an awesome feeling, to suddenly realize exactly what you wanted to do with your life, if only I could experience a blinding revelation like that! I racked my brains and thought of all my interests, and one stood out, an enduring love of French, ever since my first holiday there, aged 11. I had always enjoyed deciphering Asterix and Tintin in their original forms, and pored over French film magazines picked up on our many holidays in France.

So, what if I were to make a proper go of this enjoyable pass-time? How could I incorporate my love of (reading, not speaking! :) ) French in my day to day life! Well, it is amazing how many thoughts you can have just during one short song, because right there and then I set myself the target of becoming a professionally qualified translator by the age of (insert appropriate landmark age here!).

I studied French at the Alliance de Française de Glasgow, where I sat French Studies Diplomas B1 and B2. I had a really enjoyable time here, and when I left to move to Panama,  I was a regular attendee of the advanced conversation class.

When we moved to Panama for my husband’s job on the canal expansion project, I thought my dreams of becoming a translator were over. To cut a long story short, I found a distance learning course and studied to gain a professional Certificate in Translation. Then I signed up as a volunteer translator for Global Voices online to whom I am extremely grateful for so many opportunities for me to gain experience.  I missed my landmark age target by three years, but I had had a third child (boy) and emigrated, so I’m not beating myself up too much about this!

I then rekindled my love of Chemistry, the subject I had studied to B. Sc. (Hons) level, all those (unspecified number of) years ago. As I had worked in the pharmaceutical industry for eight years plus, I then gave serious thought to combining my talents to become a French to English Translator specializing (sorry UK readers!) in Chemistry and Pharmaceuticals, which is what I am today!

And it is all (kind of) thanks to this lovely womble-ish Scottish singer/songwriter

Det tryckta ordet…

… har och har alltid haft en oerhörd makt – ofta betryggande om än tidvis skrämmande.

Sanningen i detta påstående har bevisats på många
sätt genom åren och behöver inte diskuteras här.

Dock skapade datorns intåg och växande dominans en stark oro för att ett papperslöst samhälle på något sätt skulle ändra på detta och på översättningsyrket.

Men oron har inte besannats.
Idag är vi mer än någonsin omgivna av bevis för det tryckta ordets blomstrande hälsa, inte minst i ett valår som detta. Miljontals ord formuleras
i syfte att övertyga, informera, beskriva och underhålla – en stor del av dessa översätts till eller från svenska i samma syfte. Dock har datorns och Internets genomsyrande position ändrat mycket, särskilt vad som finns att läsa och hur snabbt ordet ilar över världen.

Man kan med fog ifrågasätta mycket av vad som nu skrivs och finns tillgängligt
– en hel del skulle förr i tiden inte ha släppts förbi redaktörens rödpenna och borde kanske
aldrig ha hittat vägen till bibliotekens hyllor.

Men vare sig orden är lysande kreationer eller
hafsiga tankebubblor, vare sig de står att läsa på vändbara papperssidor eller på flimrande
skärmar, är de fortfarande skrivna och har makt.
Bok & Bibliotek är, en hyllning till detta faktum, av ordets fortsatta betydelse och orubbade
styrka.

SFÖ:s deltagande är en acceptans av den symbiotiska relation vårt yrke har till just det
tryckta ordet, samt av det ansvar vi har för dess korrekta överförande till andra kulturer. En del
av detta ansvar innebär att arbeta för att det svenska språket skall leva vidare. Och här finns det
mycket att göra för alla som deltar i mässan.

Översättningsbyrå i Sverige

oversättnngsbyråCubot är en samlingsplats för er som söker en lokal kompetent översättningsbyrå i Sverige eller skrivbyrå i ert närområde.

Hos oss hittar ni snabbt och smidigt skrivbyråer som kan hjälpa er med diverse olika skrivtjänster som bl.a. översättning, SEO-texter eller informations texter. Oavsett varför ni söker en översättare eller copywriter ser vi till att ni kommer i kontakt med den översättare och skrivbyrå som lämpar sig bäst för Er.

Välj vart i Sverige ni behöver hjälp, vad ni behöver hjälp med samt en kortfattad beskrivning av ert behov så kommer intresserade översättare i Sverige / copywriters i Sverige och just ert lokalområde att kontakta er (maximalt kan 5 aktörer) med kostnadsförslag. Jämför sedan de olika skrivbyråerna i pris, erfarenhet m.m. och välj just den skribent ni känner bäst för. Det kostar ingenting och ni förbinder er inte till något.

Hitta en lokal copywriter i Sverige och få gratis kostnadsförslag.

copywritingBehovet av en skivbyrås eller reklambyrås tjänster är ofta inte kontinuerligt hos företag utan istället är det tillfälliga jobb. Dessa typer av uppdrag brukar även vara brådskande och behöver åtgärdas relativt snabbt. Att rekrytera en egen copywriter i Sverige är alltså inte det bästa alternativet, istället är det mycket vanligt att företag väljer att ta in en extern copywriter som konsult för uppdraget.Vi hjälper er att snabbt få kontakt med lokala copywriters i Sverige som har lång erfarenhet och hög kompetens inom att skriva texter så som informationstexter, faktatexter, SEO-texter m.m.
Fyll i vårt offertformulär och beskriv kortfattat ert uppdrag så låter vi lokala copywriters i Sverige kontakta er (max 5 aktörer) med kostnadsförslag på ert uppdrag. Ni kan sedan i lugn och ro välja ut den copywriter som ni anser har bäst referenser / egenskaper och som lämpar sig bäst för er. Ni förbinder er inte till något och det kostar ingenting.